Labanan ang Imperyalistang Opensibang Pangkultura! Ipaglaban ang Pagtuturo ng Filipino at Panitikan sa Kolehiyo!

Pahayag ng Congress of Teachers/Educators for Nationalism and Democracy (CONTEND), ika-2 ng Hunyo 2019

Nitong nakaraang linggo lumabas ang desisyon ng Korte Suprema na pinagtitibay ang Commission on Higher Education (CHED) Memorandum Order Nos. 12, Series of 2013 na nagtatanggal sa mandatoryong pagtuturo ng wikang Filipino at panitikan sa kolehiyo.

Noong Mayo 30, ilang araw matapos lumabas ang desisyon, kinaladkad at tinangkang hulihin ng kapulisan ang mga kabataang nagprotesta sa harap ng tanggapan ng CHED laban sa nabanggit na memorandum.

Bakit tinatanggal ng estado sa tersyaryong edukasyon ang pagtuturo ng pambansang wika at panitikan na mahalagang sangkap sa pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan, pagkakaunawaan, at pagbubuo ng pambansang pagkakaisa?

Hindi natin mauunawaan ang usaping ito ng labas sa konteksto ng imperyalistang opensibang pangkultura na sumasagka sa pag-unlad ng mga salik na kinakailangan ng isang bansang umuunlad. Malinaw na ang namamayaning estado na pinamumunuan ng pangkating Duterte-Arroyo-Marcos ay hindi naglilingkod sa ating sariling bayan kundi isang utusan lamang para sa interes ng parasitikong dayuhang monopolyo kapital.

Ang pagtanggal sa wikang Filipino at panitikan sa tersyaryong edukasyon ay magdudulot ng kawalan ng trabaho ng libo-libong mga guro sa kolehiyo. Ito rin ay isang anyo ng pagpapatahimik ng mamamayan na walang pagkakaiba sa pagtotokhang, pandurukot, pagsensura, at iba pang anyo ng panunupil na layong gawing katanggap-tanggap ang ating patuloy na pagkatali sa dayuhang imperyalismo, domestikong pyudalismo, at burukrata kapitalismo. Pinalalalim nito ang malakolonyal o indirektang dayuhang paghahari ng mga imperyalistang bayan tulad ng Estados Unidos at Tsina sa ating bayan.

Ibinunga ng malakas na pagsulong ng anti-imperyalista at demokratikong daluyong noong mga dekada ‘60 at ‘70 ang pagsulong ng intelektwalisasyon at institusyonalisasyon sa akademya ng pag-aaral ng Filipino, panitikan, at araling Pilipino sa kabila ng panunupil ng diktadurang US-Marcos sa mga progresibo, makabayan, at kritikal na kaisipan. Ang pagtanggal ng Filipino at panitikan sa tersyaryong edukasyon ay bahagi ng pagtatangka na bawiin ang mga tagumpay na ito. Nais baligtarin ang mga nakamit na pagsulong laban sa kolonyal na edukasyon sa Pilipinas.

Karugtong ito ng mga neoliberal na patakaran tulad ng internasyunalisasyon ng tersyaryong edukasyon at programang K-12. Naging tampok nitong huling apat na dekada ang neoliberal na atake ng mga imperyalistang naghaharing-uri na naglalayong muling pasiglahin ang akumulasyon ng tubo at pabagsakin ang sahod ng mga uring anakpawis sa harap ng lumalalim at lumalawak na kapitalistang krisis.

Nangangahulugan na pinatitindi nito ang kolonyal, komersyalisado, at represibong sistema ng edukasyon na layon lamang lumikha ng mura at siil na lakas-paggawa para sa pandaigdigang pamilihan. Pinanatili nito ang paghahari ng dayuhang monopolyo-kapital sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kultura ng pagpapakatuta at pagiging sunud-sunuran. Sa huli, ito ay pagtatangka na pahinain ang kolektibong pakikibaka ng mamamayan sa pamamagitan ng pagbura ng kanyang pagkilala sa sariling wika, kultura at kasaysayan ng paglaban.

Kaya hindi hiwalay ang laban para sa pagpapalakas ng pag-aaral ng wika, panitikan at araling Pilipino sa pagpapasigla sa kilusang makabayan at demokratiko ng masang anakpawis na manggagawa at magsasaka kasama ang mga progresibong kabataan, intelektwal, at petiburgesya. Malinaw na ang pagsusulong ng mga pakikibakang anti-imperyalista, anti-pyudal, at anti-pasista ang papanday ng espasyo para sa higit na pagsulong ng intelektwalisasyon ng ating wika, panitikan, at araling Pilipino.

Mariing kinokondena ng Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy (CONTEND) ang CHED Memo 20 at ang pagpapatibay nito ng Korte Suprema. Naninindigan kami sa CONTEND kasama ang ibang progresibo at militanteng guro, iskolar, mananaliksik, akademikong kawani, at iba pang sektor na ipaglaban ang pagtuturo ng Filipino at panitikan sa mga kolehiyo at unibersidad.

Labanan ang imperyalistang opensibang pangkultura! Labanan ang neoliberal na atake sa edukasyon! Isulong ang pambansa, siyentipiko, at makamasang edukasyon at kultura! Wika at panitikan ipaglaban!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.