Nang Magkita sina Rizal at Engels sa Londres (Tula)

Nang Magkita sina Rizal at Engels sa Londres

Ni Rio Alma

Magtatakipsilim na noon
At nangingitlog ng nikotina ang ulap sa London
Nang magkasalubong ang mga mata ng dalawang henyo
Sa pagitan ng mga kinakalyo’t ubaning libro:
“Interesado ka kay Morga?” bati ng Aleman.
Sagot ng Filipino, “Para baguhin ang kasaysayan.”
“Talagang maraming dapat ngayong iwasto,”
Patianod ng Aleman at hinimas ang balbas na malago,
“Lalo na ang pagkakapantay ng mayroon at wala.”
“Pero hindi iyon ang problema sa aming bansa,”
Putol ng mestisong kayumanggi
At sinuklay ng daliri ang esponghadong bigote.
“Mas problema namin ang pantay na karapatan
Ng mga Filipino at mga sakim na dayuhan.
Problema rin naming malaki ang mga fraile
Na nakikialam sa gobyerno, negosyo, at babae.”
Pahayag ng Aleman matapos sandaling maglimi.
“At ano naman ang kaugnayan,” tanong ng Filipino
“Ng ari-arian at salapi sa kolonyalismo?”
“Malaki,” sagot ng Aleman at matamang sinalamin
Ang mga dambuhalang usok-pabrika sa takipsilim.
“Pagkamkam ng sobrang ari at salapi ang buod
Ng iba’t ibang naganap na pang-aalipin at pananakop.”
“Di kita maintindihan,” pakli ng propagandista,
“Tila masyadong nakatali ang isip mo sa ekonomya.
Sa amin, ang problema’y di ari-arian kundi pari.”
“Baka di mo lang pansin ang tunggalian ng mga uri?”
Sudsod ng sosyalista. “Sakali ngang mapatalsik
Ang mga fraile, giginhawa ba ang mga anakpawis?
Kasama ba sa repormang hinihingi ninyo sa Espanya
Ang laya at karapatan ng maralita ninyong masa?”
“May mga bagay na dapat munang unahin…”
“Kaya ba dapat na ang masa’y paghintayin?”
“Tataas ang buhay nila sa tulong ng edukasyon.”
“Hindi. Lalaya lang sila sa bisa ng rebolusyon!”
Sa pagtalim ng mga titig, nagbalisa ang mga aklat
Habang napipisa ang mga itlog na ulap sa labas.
Maya-maya, tumayo ang Filipino at nagpaalam,
“Kailangan kong umuwi at madilim ang daan.”
“Isang karangalang kayo’y nakausap.”
“Hayaan ninyo’s padadalhan ko kayo ng La Solidaridad.”
“Salamat po.” Tumayo ang Aleman at nakipagkamay
At waring kumislap ang panglaw ng ilaw sa aklatan.
“Filibustero’t anarkista!” bulong ng umalis.
Iling ng naiwan, “Repormistang petiburges…”

6-10-79

2 thoughts on “Nang Magkita sina Rizal at Engels sa Londres (Tula)

  1. Pingback: Talababa sa Cha-cha | Kapirasong Kritika

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s